Đang thực hiện

Đăng ký
Hotline: 0912 226 124
Thuế - Hải Quan

Bổ sung nhiều quy định liên quan đến nhập khẩu hàng hóa miễn thuế

Thứ 6, 19/10/2018 | 09:47:58 GMT+7
Hồ sơ thông báo danh mục miễn thuế được cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành gửi dưới dạng điện tử thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, chủ dự án không phải nộp khi...
Đây là điểm sửa đổi quan trọng về quy định Thông báo Danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu đối với các trường hợp thông báo Danh mục miễn thuế, được Bộ Tài chính xây dựng tại dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 134/2016/NĐ-CP.
Góp ý cho quy định về Thông báo Danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến NK đối với các trường hợp thông báo Danh mục miễn thuế, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cần phân biệt trường hợp dự án điều chỉnh hoạt động và vẫn đáp ứng các điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư và trường hợp dự án điều chỉnh hoạt động nhưng không còn đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư này cũng đề nghị rà soát viện dẫn theo khoản 5 Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 do khoản này đã được sửa đổi, bổ sung theo khoản 12 Điều 1 NĐ 59/2018/NĐ-CP. Và cần quy định thời gian cơ quan Hải quan thực hiện các nghiệp vụ quy định tại Điều 30a dự thảo Nghị định.

Là cơ quan thực thi, một số Hải quan tỉnh, thành phố cũng góp ý cho nội dung này.

Theo Hải quan TP.HCM, do tại thời điểm thông báo Danh mục miễn thuế, nhiều dự án, đặc biệt là dự án dầu khí chưa xác định được nhà thầu NK. Vì vậy, đơn vị này cho rằng, tại thời điểm NK hàng hóa miễn thuế mới cần thiết yêu cầu DN phải nộp hồ sơ tại điểm k khoản 3 Điều 30 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi tại khoản 17 Dự thảo, do đó đề nghị bỏ hồ sơ quy định tại điểm này.

Còn theo Hải quan Bà Rịa- Vũng Tàu, điểm b Khoản 3 Điều 30 quy định về hồ sơ thông báo danh mục miễn thuế: “Đối với trường hợp thông báo danh mục miễn thuế theo tổ hợp, dây chuyền thì không phải nộp phiếu theo dõi trừ lùi”, tuy nhiên thực tế có trường hợp hàng hóa thông báo tại danh mục miễn thuế bao gồm cả hàng hóa là tổ hợp, dây chuyền và hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế khác, theo đó, để đảm bảo công tác quản lý, đơn vị đề nghị vẫn cấp Phiếu theo dõi trừ lùi.

Về việc trừ lùi khi NK, trường hợp hàng hóa là tổ hợp, dây chuyền không thể trừ lùi tại thời điểm làm thủ tục NK, Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục theo dõi trừ lùi như quy định tại điểm b2 khoản 2 Điều 105 Thông tư 38/2015/TT-BTC và khoản 3 Điều 31 Nghị định 134/2016/NĐ-CP, do đó đề nghị bỏ quy định “Đối với trường hợp thông báo Danh mục miễn thuế theo tổ hợp, dây chuyền thì không phải nộp Phiếu theo dõi trừ lùi”.

Tiếp thu các ý kiến góp ý, Ban soạn thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 134/2016/NĐ-CP phân tích, Điều 30 Nghị định 134 quy định về việc thông báo Danh mục miễn thuế đối với một số trường hợp phải thông báo Danh mục miễn thuế cho cơ quan Hải quan và nguyên tắc xây dựng danh mục miễn thuế, hồ sơ thông báo Danh mục miễn thuế, thời gian địa điểm Thông báo Danh mục miễn thuế, trách nhiệm của cơ quan Hải quan.

Tuy nhiên, Điều 30 chưa quy định cụ thể về các trường hợp (hệ thống gặp sự cố và trường hợp hàng hóa nhập khẩu miễn thuế theo tổ hợp, dây chuyền nhưng phải nhập khẩu nhiều chuyến) và thủ tục thông báo Danh mục miễn thuế bằng giấy, chưa có quy định về hồ sơ thông báo Danh mục miễn thuế đối với trường hợp chế tạo máy móc, thiết bị hoặc chế tạo linh kiện, chi tiết của máy móc, thiết bị cần thiết cho hoạt động dầu khí để cơ quan Hải quan có cơ sở tiếp nhận Danh mục miễn thuế và xử lý miễn thuế đối với nguyên liệu, vật tư (nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo không phải đáp ứng điều kiện trong nước chưa sản xuất được); chưa có quy định trường hợp gia hạn thời hạn NK hàng hóa miễn thuế trên Danh mục miễn thuế nên không có cơ sở để thực hiện và xử lý vướng mắc trong thực tiễn.

Theo đó, Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 30 để quy định cụ thể các hồ sơ thủ tục còn thiếu như nêu trên. Đồng thời bổ sung quy định tại khoản 3 Điều 30 về trường hợp các chứng từ, Hồ sơ thông báo danh mục miễn thuế được cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành gửi dưới dạng điện tử thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, chủ dự án không phải nộp khi thông báo Danh mục miễn thuế cho cơ quan Hải quan. Quy định này nhằm giảm thủ tục hành chính và góp phần thực hiện hiệu quả Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN. 
-------------------------------

Bổ sung quy định về hồ sơ, thủ tục miễn thuế khi làm thủ tục hải quan

Theo phân tích của Ban soạn thảo, tại Điều 31 Nghị định 134/2016/NĐ-CP mới chỉ quy định về hồ sơ miễn thuế trong trường hợp mua bán hàng hoá, chưa bao quát các văn bản cần thiết trong trường hợp chế tạo máy móc, thuê và cho thuê; hoặc trong trường hợp các bộ, ngành chưa ban hành Danh mục hoặc tiêu chí để xác định hàng hoá nhập khẩu được ưu đãi miễn thuế theo quy định của Luật Thuế  XK, thuế  NK.

Bên cạnh đó, Điều 31 Nghị định 134 quy định thủ tục miễn thuế trong trường hợp thông báo danh mục miễn thuế trên hệ thống nhưng chưa quy định thủ tục thực hiện trừ lùi đối với trường hợp thông báo danh mục miến thuế  bằng giấy.

Do vậy, không có cơ sở pháp lý để thực hiện. Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ bổ sung quy định về hồ sơ, thủ tục miễn thuế tại khoản 2,3 Điều 31 để bảo đảm cơ sở pháp lý.

Bổ sung quy định về thông báo, kiểm tra việc sử dụng hàng hóa miễn thuế NK

Tại Nghị định 134/2016/NĐ-CP chưa quy định cụ thể trách nhiệm báo cáo tình hình sử dụng hàng miễn thuế của chủ dự án và đối tượng miễn thuế theo Điều ước quốc tế (thời hạn báo cáo tình hình sử dụng, chế tài xử lý đối với trường hợp không báo cáo đúng hạn), cũng như mẫu biểu báo cáo và trách nhiệm kiểm tra tình hình sử dụng hàng hóa miễn thuế của cơ quan Hải quan mà nội dung này hiện nay đang được thực hiện theo pháp luật về hải quan.

Do đó, để minh bạch, tạo thuận lợi cho cơ quan Hải quan và DN trong quá trình thực hiện, Bộ Tài chính trình Chính phủ bổ sung Điều 31a quy định cụ thể các trường hợp thông báo tình hình sử dụng, thời hạn báo cáo tình hình sử dụng, chế tài xử lý đối với trường hợp không báo cáo đúng hạn; trách nhiệm của cơ quan Hải quan khi tiếp nhận, rà soát, kiểm tra tình hình sử dụng hàng miễn thuế; thủ tục kiểm tra đối với trường hợp NK nguyên liệu, vật tư để chế tạo máy móc, thiết bị; thủ tục kiểm tra đối với trường hợp miễn thuế theo tổ hợp, dây chuyền.


Theo Báo Hải Quan 
FAC

Dự thảo cơ chế chính sách