Đang thực hiện

Đăng ký
Hotline: 0912 226 124
Dự thảo cơ chế chính sách
Dự thảo nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

Dự thảo nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

 Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ này.
Dự thảo Đề án Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020

Dự thảo Đề án Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020

Thực hiện phân công của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 30 tháng 03 năm 2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao xây dựng “Kế hoạch tái cơ cấu kinh tế giai đoạn 2016 – 2020” dự kiến báo cáo Chính phủ trong tháng 9 năm 2016 và trình Quốc hội tại kỳ họp thứ hai khóa XIV. Đến nay, sau khi tổng hợp báo cáo từ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, các địa phương, các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước và các cơ quan liên quan, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng xong dự thảo Kế hoạch tái cơ cấu kinh tế giai đoạn 2016 - 2020, kính đề nghị quý cơ quan cho ý kiến để Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện dự thảo trình Thủ tướng Chính phủ đúng thời hạn. Đặc biệt, đề nghị quý cơ quan đề xuất bổ sung các nhiệm vụ nhằm thực hiện tái cơ cấu kinh tế vào kế hoạch giai đoạn 2016 – 2020.
Dự thảo Nghị định về chuyển doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% 
vốn điều lệ thành công ty cổ phần

Dự thảo Nghị định về chuyển doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần

Những điểm nghẽn về CPH DNNN sẽ được gỡ bỏ. Hi vọng tiến trình CPH sẽ có những đột phá. Bạn đọc, doanh nghiệp và các chuyên gia có thể đóng góp ý kiến và gửi về Tạp chí. Ban Biên tập sẽ chuyển ý kiến đóng góp của quý vị đến ban soạn thảo một cách nhanh nhất.   
Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển KTXH và dự toán ngân sách 2016

Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển KTXH và dự toán ngân sách 2016

Việt Nam đặt mục tiêu cho năm 2016 là: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,7%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%; tỷ lệ nhập siêu so với kim ngạch xuất khẩu dưới 5%; tốc độ tăng giá tiêu dùng dưới 5%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 31% GDP.
background right

Dự thảo cơ chế chính sách